> Wijzigingen Arbowet op komst!

De tweede kamer is akkoord gegaan met wijzigingen van de Arbowet, zoals die zijn ingediend door minister Asscher.
Dit voorstel moet nog wel langs de Eerste Kamer. Als die instemt met het wetsvoorstel zal op 1 juli 2017 in hoofdlijnen het volgende veranderen:

 

  • Het contract met uw arbodienstverlener moet aan minimum eisen gaan voldoen. Dit zijn bestaande taken zoals o.a. deskundige begeleiding bij ziekte, risico-inventarisatie en aanbieden van PAGO, aangevuld met het bieden van doeltreffende toegang voor consultatie van de bedrijfsarts door de werknemer.
  • De verantwoordelijkheid voor verzuimbegeleiding komt nadrukkelijker bij u als werkgever te liggen en de (onafhankelijke) rol van de bedrijfsarts is louter adviserend.
  • Arbo professionals, met wie u vanuit wettelijke verplichting zaken doet, moeten ruimte krijgen om hun beroep professioneel uit te kunnen oefenen. Zo dient u bijvoorbeeld de bedrijfsarts in de gelegenheid stellen de werkplek te bezoeken en heeft de bedrijfsarts (en andere arbodeskundigen) het recht om met het medezeggenschapsorgaan overleg te voeren.
  • Uw werknemers krijgen het recht om het oordeel van een bedrijfsarts te laten voorzien van een second opinion door een andere bedrijfsarts. Dit is niet hetzelfde als een deskundigenoordeel van UWV.
  • Over de keuze en positionering van de preventiemedewerker dient afstemming met de OR plaats te vinden. De OR dient in te stemmen met het takenpakket, maar ook met de persoon die de rol van preventiemedewerker gaat vervullen.
  • Werknemers worden, als onderdeel van hun eigen duurzame inzetbaarheid, in de gelegenheid gesteld om, op kosten van de werkgever, gebruik te maken van het advies van de bedrijfsarts. Hiermee herleeft het oude “arbeidsomstandigheden spreekuur”. U moet uw werknemers van deze mogelijkheid op de hoogte stellen.

 

Advisering door de bedrijfsarts over preventieve maatregelen die u als werkgever kan nemen dient in het contract met de arbodienstverlener te worden vastgelegd. Dit alles in het kader van duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. De nieuwe regels kunnen u als werkgever wel voor extra kosten stellen. Met een adequaat beleid voor duurzame inzetbaarheid zullen deze kosten meevallen en hoge verzuimkosten op termijn kunnen voorkomen.

 

Wij helpen u graag met het tijdig maken van de juiste afspraken met uw arbodienstverleners en het opstellen en uitvoeren van duurzaamheidsbeleid.

 

Het totale voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet kunt u hier downloaden.