> Investeren in ontwikkeling van middenkader sleutel tot succes!

Zit er nog rek in uw organisatie?

De economie groeit. Maar leidt dat ook direct tot meer banen? Veel bedrijven hebben tijdens de crisisjaren moeten krimpen om de (personeels)kosten in evenwicht te brengen met dalende omzet- en rendement. Deze Downsizing heeft ertoe geleid dat het personeelbestand vaak tot een minimum is teruggebracht. Maar daarmee is ook kennis en ervaring vertrokken en wordt de werkdruk op minder schouders gelegd.

Toenemende omzet zal niet direct leiden tot meer personeel. Hoe kan er dan toch zo’n optimaal mogelijke prestatie worden geleverd met de beschikbare medewerkers zonder dat er productieproblemen ontstaan, de werkdruk te hoog wordt en er onnodig (ziekte)verzuim ontstaat?

Vitamine A (aandacht) en D duidelijkheid) zijn belangrijke medicijnen voor goed presterende medewerkers. Het rendement op arbeid zal dan toenemen en het afbreukrisico neemt af.

 

Meer presteren met minder mensen!

Meer maken met minder mensen, welke ondernemer wil dat niet? Van medewerkers wordt een zeer flexibele opstelling, multitasking en allround inzetbaarheid verwacht. Vooral omdat de back up en/of stafondersteuning is verdwenen.

Bedrijven blijven voorzichtig met het uitbreiden van hun personeels¬bestand. In eerste instantie zal de aandacht dus uitgaan naar het oprekken van de organisatie en de mensen zonder extra investering in menskracht.
Op de korte termijn kan deze aanpak werken als iedereen de schouder er onderzet. Op de (middel)lange termijn is het effect echter contraproductief: de tent raakt uitgeput.

Voor maximale rek in de arbeidsprestatie zal de focus vooral moeten liggen op het investeren in de ontwikkeling van het middenkader en de medewerkers. Met deze investering boekt u meer toegevoegde waarde dan investeren in (nieuwe) technologie.

 

Middenkader als succesfactor!

Middenkader vormt de ruggengraat van het bedrijf. Zij  moeten alles uit hun afgeslankte team halen en hebben geen reserve spelers (meer) op de bank zitten. Dat stelt hoge eisen aan hun leidinggevende kwaliteiten. Kwaliteiten waarvan (nog) niet duidelijk is of ze daar wel in voldoende mate over beschikken.
De combinatie van toenemende werkdruk en te weinig tijd en aandacht voor ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden, leidt al gauw tot onvoorspelbare situaties.

Het hoger kader moet zich er rekenschap van geven dat de belastbaarheid van het middenkader en de medewerkers wordt getest zodra de werkdruk toeneemt. Wordt dit genegeerd dan kan dat ten koste gaan van de kwaliteit van de werkprocessen en de producten/diensten en het bedrijfsrendement.
Geeft het management het middenkader onvoldoende aandacht en duidelijkheid, dan ontstaat er een reële kans op inefficiëntie, stress, afnemend werkplezier, verzuim en verloop. De kosten hiervan kunnen dan fors zijn.
Met de juiste aandacht voor het functioneren en de ontwikkeling van het (midden)management en de medewerkers wordt de rek die er is effectief benut en ligt de weg open naar succes.

 

Doormodderen leidt tot niets, een gerichte aanpak wel!

Omdat de dagelijkse productiedruk nauwelijks ruimte biedt voor ontwikkeling is de kans klein dat het middenkader dit uit zichzelf oppakt.
Het management moet, in het belang van een succesvol bedrijf, initiatief nemen en komen met duidelijke plannen voor het ontwikkelen van en investeren in kwaliteiten van middenkader en medewerkers.

Het begint met het meten van de capaciteiten en kwaliteiten van (potentiële) (midden)managers en medewerkers. Uitgangpunt hierbij vormen het functieprofiel en de te behalen resultaten.
Het resultaat van de meting is of er sprake is van een match en/of ontwikkelkansen. Maar ook aan welke knoppen moet worden gedraaid om het functioneren te optimaliseren.

Een gedegen ontwikkelplan geeft richting aan de inhoud en wijze van ontwikkelen, uiteenlopend van praktische (interne) begeleiding/coaching, tot het volgen van een concrete kennisgerichte opleiding.
Pro actief beleid en de juiste regie van het proces helpen u vervolgens het beste uit uw middenkader te halen!

HR Businesspoint heeft de kennis en ervaring om de kwaliteiten/talenten van uw medewerkers in kaart te brengen en te ontwikkelen!